Theresa Thai speaking on KXCI’s “Thursday Thesis” – 12/18/2014